• Nguyễn Đình Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách THPT hệ GDTX

 • Rơ Mah Hiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung

 • Nguyễn Trọng Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Dạy nghề