images(4).jpg

 

Trung tâm GDTX huyện Đức Cơ đã sáp nhập với Trung tâm Dạy Nghề huyện Đức Cơ

Hiện nay 2 cơ quan cũ có tên là Trung tâm GDNN - GDTX Đức Cơ